Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 1. Základné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného u predávajúceho. Zmluvný vzťah a ostatné informácie popisujú Všeobecné obchodné podmienky.

Reklamačný proces sa riadi platnými zákonmi, pre kupujúceho spotrebiteľa najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (102/2014 Z.z.) a kupujúceho podnikateľa Obchodným zákonníkom.

 

 1. Nedostatky pri preberaní tovaru

Kupujúci si musí tovar pri jeho preberaní skontrolovať. Kontrola spočíva v overení neporušenosti obalu, údajov uvedených v sprievodných dokladoch a kontrole dodaného množstva tovaru. O prípadných nedostatkoch alebo pri poškodení musí kupujúci s prepravcom spísať zápis na sprievodnom doklade, v ktorom obidve strany uvedú svoje stanoviská. V prípade, že je prepravovaná zásielka neúplná alebo poškodená je tiež kupujúci oprávnený odmietnuť od prepravcu prevzatie zásielky, pričom je dôvod nutné uviesť do príslušného dokladu prepravnej spoločnosti. Zápis musí obsahovať opis stavu, dátum spísania, údaje a podpisy zúčastnených osôb. Kupujúci je povinný spísať a odoslať reklamáciu predávajúcemu a to ihneď, maximálne však do 3 dní od spísania zápisu.

 

III. Uplatňovanie reklamácie

Výrobné a funkčné vady reklamuje kupujúci písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znamená ihneď po zistení vady. Reklamovať sa môže iba tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Nárok na uplatnenie zodpovednosti za reklamovaný tovar je 24 mesiacov od dátumu predaja tovaru. Reklamovaný tovar je nutné dodať kompletný, čistý a vadu viditeľne označiť (tak aby tým nedošlo k poškodeniu tovaru).

Predávajúci je povinný posúdiť uplatnenú reklamáciu z hľadiska možnosti opravy, kompletizácie, alebo poskytnutia zľavy ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od prevzatia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní. Riešenie reklamácie opravou, náhradou tovaru, alebo finančným vyrovnaním sa stanovuje podľa zákona.

 

 1. Zánik nároku na uplatnenie záruky

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v týchto prípadoch:

 • Poškodením pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri preberaní)
 • Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
 • Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s používateľskou príručkou.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií.
 • Tovar bol poškodený živlami.
 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií.

 

 1. Dopravenie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar môže zákazník priniesť osobne, alebo poslať poštou, či prepravnou spoločnosťou. Tovar musí byť pred prepravou bezpečne zabalený, s priloženým sprievodným listom s popisom závady, kontaktnými informáciami, číslom účtu v tvare IBAN pre prípad vrátenia a kópiou nákupného dokladu.

Tovar zasielajte na adresu:

Naturalia s.r.o
Mierové námestie 38
91101 Trenčín

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez predošlého upozornenia.

 

Odporúčame

1 z 5