Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy – predávajúcim a kupujúcim – na internetových stránkach www.Naturalia-Original.sk elektronického obchodu predávajúceho:

Predávajúci:

Naturalia s.r.o.
Malozáblatská 23
91106 Trenčín

IČO: 36347663
DIČ: 2022062240
IČ DPH: SK2022062240

Spoločnosť je registrovaná v Živnostenskom registri 350-21569

Tel. kontakt: 0951 253 498

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, neupravené týmito VOP ani inou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok a Prehlásenie o ochrane osobných údajov, platné v momente odoslania objednávky, a že s nimi súhlasí.

 

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva

Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká návrh kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva skutočne vzniká v momente zaplatenia a prevzatia predmetu kúpy (ďalej ako “tovar”) kupujúcim.

Podmienkou vytvorenia elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Kupujúci má možnosť objednávku pred odoslaním skontrolovať a prípadne ju opraviť. Potvrdenie o vytvorení objednávky je kupujúcemu doručené na zadanú e-mailovú adresu.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, za účelom ich úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

Dodanie predmetu kúpy

Predávajúci sa Kúpnou zmluvou zaväzuje kupujúcemu odovzdať tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar zaplatiť a prevziať.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude doručený spôsobom zvoleným v objednávke. Možnosti dopravy objednaného tovaru sú uvedené v časti VI.

 

III. Bezpečnosť a ochrana údajov

Vyplnením registračného formulára, alebo vytvorením objednávky v internetovom obchode predávajúceho dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Súhlas možno zo strany kupujúceho kedykoľvek písomne odvolať. Ochrana a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa riadia týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov.

 

 1. Ceny a objednávanie

Všetky ceny sú aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť. Prípadné poplatky za dopravné a iné služby kupujúci vidí pri potvrdzovaní objednávky a závisia od jeho voľby. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania a má možnosť sa s ňou pred vytvorením objednávky oboznámiť.

Prípadné akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nemôže kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim platne vzniknúť. A to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho alebo objednaný tovar už nie je k dispozícii. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod.

Predávajúci v týchto prípadoch kupujúceho okamžite informuje a dohodne si s kupujúcim prípadné náhradné riešenie.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. To platí aj pri osobnom prevzatí tovaru objednaného prostredníctvom internetu na výdajnom mieste predávajúceho.

V uvedenej lehote musí byť odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy v pôvodnom stave, kompletný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale a v hodnote, v akom tovar prevzal.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy a tovar zasielajte na adresu predávajúceho uvedenú v článku I.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Kupujúci je povinný zaistiť na svoje náklady prepravu takéhoto tovaru späť k predávajúcemu.

Pokiaľ nebolo dojednané inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o:

 1. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak sú s tovarom poskytované darčeky alebo iné benefity a dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky alebo benefity.

Pri splnení všetkých uvedených podmienok bude celá suma za vrátený tovar spotrebiteľovi na základe dobropisu vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, na uvedené číslo bankového účtu alebo v hotovosti.

Ak je kupujúcim podnikateľ, nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez osobitej dohody s predávajúcim.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadované preukázanie totožnosti občianskym preukazom za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu III. Ak je kupujúcim právnická osoba bude príslušná čiastka dobropisu vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu.

 

 1. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
 2. platba vopred bankovým prevodom,
 3. platba cez internetové rozhranie služby PayPal,
 4. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Po odoslaní objednávky už nie je možné meniť fakturačné údaje kupujúceho.

Predávajúci poskytuje a sprostredkováva tieto spôsoby dodania:

 1. osobný odber na adrese Naturalia, Mierové námestie 38, 91101 Trenčín
 2. zasielanie kuriérskou službou
 3. zasielanie Slovenskou poštou

Ak nie je uvedené inak, poštovné a balné je 5,-Eur s DPH za 1 zásielku.

Tovar je kupujúcemu expedovaný v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 10-tich pracovných dní po obdržaní objednávky. Predajca si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Pri preberaní tovaru môže predávajúci alebo zamestnanec prepravnej spoločnosti požadovať dokladovanie totožnosti za účelom predchádzania vzniku škôd. Ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu, alebo osobe s overenou plnou mocou.

Kupujúci si musí tovar pri jeho preberaní skontrolovať a prípadné nedostatky alebo poškodenie okamžite nahlásiť prepravcovi alebo predávajúcemu. V prípade, že je prepravovaná zásielka neúplná alebo poškodená je tiež kupujúci oprávnený odmietnuť od prepravcu prevzatie zásielky, pričom je dôvod nutné uviesť do preberacieho protokolu prepravnej spoločnosti.

 

VII. Záručné podmienky

Prípadné reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Reklamácie uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vyplývajúce z bežného opotrebovania výrobku, za vady vzniknuté neodborným používaním výrobku a chybnou manipuláciou s nimi, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami (tzv. vyššia moc).

 

VII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného, ktoré nie je súčasťou ceny objednaného tovaru a platí sa zvlášť). Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Tieto VOP sú platné a účinné od 15.02.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Odporúčame

1 z 5